Tehergépjármű + nehézpótkocsi (C+E)

 

TÁJÉKOZTATÓ "C+E" KATEGÓRIÁRA

1 számú melléklet

 

Felnőttképzési engedély szám: E-000539/2014                                                Képzési engedély szám: KF/778/1/2006

 

 1. Képző szerv neve:  HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMŰVEZETÖ-KÉPZŐ Kft.               

              Címe: 2100 Gödöllő, Patak tér 1.      Tel: 30/977-8800                            Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO):  102,83 %                     

 1. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság,                                             Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):   50,45 %                     
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-077051/97                                     Képzési Költség  (KK)            :  240 600.-Ft
 3. Iskolavezető: Homoki László (tulajdonos), info@homokikft.hu ,            Telefonszám: +36309778800                                                                                           
  1. Ügyfélszolgálat címe:                                                 Gödöllő, Patak tér 1.        Tel.  28-413-866            
   1. Ügyfélfogadás időpontja:                                           Hétfő - Szerda:                08 00 - 17 00-ig                                                                                                                                    Kedden - csütörtökön: 08:00 - 16:00-ig.

               E-mail: info@homokikft.hu                                                              Pénteken                          08 00 - 13 00-ig

 1. Fióktelephelyek címe: Veresegyház, Művelődési Ház;  Tel: 30/688-3828

                                                      

 1. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  • az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben,
 • beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.

       Tanfolyamra történő felvétel feltételei:,

 • kitöltött, a képzőszerv által rendszeresített jelentkezési lap,
 • 2. csoportú orvosi alkalmasság
 • érvényes „B” és „C”- kategóriás vezetői engedély mely nem kezdővezető, vagy a „C”- kategória megszerzését igazoló vizsgaigazolás, melyről irodánkban fénymásolat készül.
 • külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltételét
  a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet szabályozza.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség ,
 • a tanfolyam elvégzése

                                  E-learning is elvégezheti a tanfolyamot és az erről szóló igazolás bemutatásával jelentkezhet vizsgára.

                Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a „B” és „C” kategóriás vezetői engedélye nem kezdővezető
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. E-learning- elvégzéséről szóló igazolás bemutatásával jelentkezhet vizsgára.
  • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az a külföldi állampolgár, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott.

                Mentesség az elméleti tanfolyam alól:

 • A tanfolyam elméleti  tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak   

     és a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkezők).

                A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását.

               Felmentések: - felmentéseket a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet 2 sz. melléklet tartalmazza.

                                 Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

 1. Tanfolyam tantárgyai:
 2.  

Elméleti tanórák:                                                                      Gyakorlati tanórák:

 

Közlekedési ismeretek

 4 óra

Biztonsági üzemeltetés

  8 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Járműkezelési (rutin)

  6 óra

Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek

           4 óra

„Bü” vizsga

15 perc

 

 

Rutinvizsga

20 perc

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

           8 óra

Városi vezetés

  4 óra

 

 

Országúti vezetés

  2 óra (60 km)

összesen:

20 óra

Vezetés hegyvidéken

  2 óra

 

 

Forgalmi vizsga

 60 perc

E-learning elméleti díj

40 000.-Ft

Összesen:

 15 óra

Elméleti tandíj:

40 000.-Ft

Gyakorlati díj

9 000.-Ft/óra

 

 

 

 

 

 

 

 • Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelés (rutin) és Bü vizsga után kerülhet sor. A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni, és ha 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, akkor ennek hiányában a tanfolyamot meg kell ismételni. Egy gyakorlati tanóra időtartama 50 perc + 10 perc szünet, vagy két tanóra egyben (1 óra 40 perc)
 •  (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.) Járműkezelési vizsga csak a 21. életév betöltése napján, vagy utána tehető.. 

       11.  A HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMÜVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. által biztosított járművek: 

       MAN 14.262 Tgk. + 10 tonnás TANDEM pótkocsi

12.  A hiányzás pótlásának módja:

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  Elméleti hiányzás pótlása 1. 000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

13. Tandíj befizetésének módja:

 • az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - harmadik részlet a járműkezelési (rutin) vizsga után - negyedik részlet a forgalmi vizsga előtt, Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a tanulókat tájékoztatja.

15. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a képzési igazolás nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati  tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek:

Elmélet: Gödöllő, Patak tér 1.; Gödöllő, Méhész köz 5,, Veresegyház, Művelődési Ház.

 • Járműkezelési (rutin): Gödöllő, Méhész köz 5., - Vác, Deákvári fasor 6.
 • Forgalmi oktatás: Budapest, Gödöllő, - Vác városok
 •  Biztonságos üzemeltetés műhely: Gödöllő, Méhész köz 5

      17.  Panaszkezelés: Panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat hétfőn, és csütörtökön 08.00 – 10.00 óráig

      18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

 • ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.
 • email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

      19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató és gépjármű. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági,  egészségügyi és munkavédelmi előírásokat  megtartja. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. . Kérésével, esetleges panaszával  forduljon az iskolavezetőhöz.

       20.  A vizsgadíjak és  megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes)                                4 600,- Ft
 • szerkezet és üzemeltetési ismeretek (számítógépes)          4 600,- Ft
 • biztonsági üzemeltetés                                                         4 400,- Ft
 • járműkezelés (rutin)                                                              3 500,- Ft
 • forgalom                                                                              11 000,- Ft

 A vizsgadíjakat a tanuló iskolánk házipénztárába befizeti, melyről igazolást kap, és egyben megbízza ügyintézőnket a vizsgára való jelentkezés megszervezésével és lebonyolításával.

21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Sikeres vizsgáit követően az Okmányirodában kezdeményezheti vezetői engedélye kiadására irányuló eljárást. A vezetői engedélyt, az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

        Gödöllő, 2020. július 01.

 

 

         Homoki László                                                                                                             ………………………………...

           Iskolavezető                                                                                                                                 tanuló aláírása