Segédmotor-kerékpár tanfolyam (AM)

 

TÁJÉKOZTATÓ "AM" moped KATEGÓRIÁRA

1 számú melléklet

 

Felnőttképzési engedély szám: E-000539/2014                                                Képzési engedély szám: KF/778/1/2006

 

 1. Képző szerv neve:  HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMŰVEZETÖ-KÉPZŐ Kft.               

              Címe: 2100 Gödöllő, Patak tér 1.      Tel: 30/977-8800                            Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO):  %                     

 1. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság,                                                  Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):    %                      
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-077051/97                                     Képzési Költség  (KK)            :  75 800.-Ft
 3. Iskolavezető: Homoki László (tulajdonos), info@homokikft.hu ,            Telefonszám: +36309778800                                                                                           
 4. Ügyfélszolgálat címe:                                                 Gödöllő, Patak tér 1           Tel.  28/413-866            
 5. Ügyfélfogadás időpontja:                                          Hétfőtől – szerda:                08: 00 – 17: 00-ig

                                                                                    Kedd - csütörtök:                08: 00 – 16: 00-ig

                                                                                                 Pénteken                             08: 00 – 13: 00-ig

 1. Fióktelephelyek címe: Veresegyház, Művelődési Ház;  Tel: 30/688-3828
 2. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  • az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben,
 • beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Egészségügyi (orvosi) alkalmassági igazolás nem szükséges!

       Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • legalább 13 és ½ életév betöltése,
 • kitöltött, a képzőszerv által rendszeresített jelentkezési lap,
 • E-learning is elvégezheti a tanfolyam elméleti részét, beiratkozáshoz személyi és lakcímkártya szükséges.
 • külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltételét
  a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet szabályozza.

              A képzéshez kapcsolódóan az alábbi felnőttképzési szolgáltatás vehető igénybe:

                             -    Előzetes tudásszint-felmérés, (a szolgáltatás ingyenes) 

                             -    Egyéb felnőttképzési szolgáltatás, kulturált közlekedésre nevelés (a szolgáltatás ingyenes)

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • írni, olvasni tudás.

                Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a 13 és ¾ életévet betöltötte és
 •  ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 • Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 •      E-learning- elvégzéséről szóló igazolás bemutatásával jelentkezhet vizsgára.
  • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az a külföldi állampolgár, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől, kérelemre engedélyt kapott.

                Mentesség az elméleti tanfolyam alól:

 • A tanfolyam elméleti  tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak.   

                A A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 • A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását.

               Felmentések: - felmentéseket a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet 2 sz. melléklet tartalmazza.

 

 1. Tanfolyam tantárgyai:

 

Elméleti tanórák:                                                                       Gyakorlati tanórák:

 

Közlekedési ismeretek

10 óra

Járműkezelés (rutin)

  4 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Járműkezelési vizsga

15 perc

Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek

2 óra

Városi vezetés

  6 óra

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

4 óra

Forgalmi vizsga

30 perc

összesen:

20 óra

Összesen:

11 óra

Elméleti tandíj:

20000.-Ft

Gyakorlati díj:

7 000.-Ft/óra

 

                                      

                                      

 

 

 

 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni, és ha 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, akkor ennek hiányában a tanfolyamot meg kell ismételni. Egy gyakorlati tanóra időtartama 50 perc + 10 perc szünet, vagy két tanóra egyben (1 óra 40 perc) (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.) Járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Az „AM” kategóriás vezetői engedély kizárólag belföldön jogosít járművezetésre és utas nem szállítható a 16. életév betöltéséig. 

11.  A HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMÜVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. által biztosított járművek:
                            által biztosított járművek:  KYM CO,  és  2 db Yamaha Yog

12.  A hiányzás pótlásának módja:

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  Elméleti hiányzás pótlása 1.000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

13. Tandíj befizetésének módja:

 • az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - harmadik részlet a járműkezelési (rutin) vizsga után - negyedik részlet a forgalmi vizsga előtt, Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a tanulókat tájékoztatja.

14. „AM” kategóriás képzésnél a tantárgyak hallgatása (kivéve e-learning) alól felmentés nem adható.

15. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a képzési igazolás nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja (ezért díjat nem számítunk fel),. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek:

 • Elmélet: Gödöllő, Patak tér 1..  Veresegyház, Művelődési Ház
 • Járműkezelési (rutin): Gödöllő, Méhész köz 5.
 • Forgalmi oktatás: Gödöllő város

      17. Panaszkezelés: Panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat hétfőn, és csütörtökön 08.00 – 10.00 óráig     

      18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

 • ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.
 • email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató és gépjármű. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Az oktatás és vizsga alatt kötelezően használatos védőfelszerelés: protektoros kesztyű, protektoros csizma, protektoros védőruha és bukósisak használata. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

20.  A vizsgadíjak és megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes)                                4 600,- Ft
 • járműkezelési (rutin)                                                  3 600,- Ft
 • forgalmi vizsga                                                            3 600,- Ft
 • A vizsgadíjakat a tanuló iskolánk házipénztárába befizeti, melyről igazolást kap, és egyben megbízza ügyintézőnket a vizsgára való jelentkezés megszervezésével és lebonyolításával.

21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását és postán megkapja vezetői engedélyét.  A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

        Gödöllő, 2022. október 01.

 

 

 

         Homoki László

           Iskolavezető