Motorkerékpár tanfolyam (B+A1)

 

TÁJÉKOZTATÓ "B. kategóriával A1" KATEGÓRIÁRA

1 számú melléklet

 

Felnőttképzési engedély szám: E-000539/2014                                                Képzési engedély szám: KF/778/1/2006

 

 1. Képző szerv neve:  HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMŰVEZETÖ-KÉPZŐ Kft.               

              Címe: 2100 Gödöllő, Patak tér 1.      Tel: 30/977-8800                            Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO):  108,50 %                     

 1. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság,                                                  Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):   84, %                      
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-077051/97                                    Képzési Költség  (KK)            :     40 600.-Ft
 3. Iskolavezető: Homoki László (tulajdonos), info@homokikft.hu ,            Telefonszám: +36309778800                                                                                           
 4. Ügyfélszolgálat címe:                                                 Gödöllő, Patak tér 1.  Tel.  28-413-866            
 5. Ügyfélfogadás időpontja:                                          Hétfőtől – csütörtökig     08, 00 - 16, 00-ig

                                                                                                 Pénteken 08, 00 - 13, 00-ig

 1. Fióktelephelyek  címe:    Veresegyház, Művelődési Ház;  Tel: 30/688-3828
 2. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  • az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben,
 • beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport), melyet a házi orvos állít ki, ha van érvényes vezetői  engedélye, akkor  a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.
 2. Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • kitöltött, a képzőszerv által rendszeresített jelentkezési lap,
  • 2 db 4x4 cm-es igazolványkép,
  • alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat
  • E-learning is elvégezheti a tanfolyam elméleti részét, beiratkozáshoz személyi és lakcímkártya szükséges.
  • érvényes  „B” kategóriás vezetői engedély, a vezetői engedélyről irodánkban fénymásolat készül.
  • külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltételét
   a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet szabályozza.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség,
 • legalább „B”. kat. vezetői engedély

                Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott.

                Mentesség az elméleti tanfolyam alól:

 • A tanfolyam elméleti  tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak
 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
  • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását.

               Felmentések: - felmentéseket a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet 2 sz. melléklet tartalmazza.

                                 Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

 

 1. Tanfolyam tantárgyai:

 

Elméleti tanórák:                                                                      Gyakorlati tanórák:

 

Közlekedési ismeretek

1 óra

Járműkezelés (rutin)

  1 óra

Vezetéselmélet

1 óra

Járműkezelési vizsga

 

Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek

1 óra

Városi vezetés

  1 óra

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

1 óra

Országúti vezetés

 

 

 

Forgalmi vizsga

50 perc

összesen:

4 óra

összesen:

3 óra

Elméleti tandíj:

15 000. -Ft

Gyakorlati díj:

Saját motorral:

7 000-Ft/óra

5 000-Ft/óra

 

 

A fenti táblázat az előírt minimális óraszámokat tartalmazza. Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgákat a    sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.

 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon, ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)

 

       11.  A HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMÜVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. által biztosított járművek: 125 cm3 meg nem haladó
                                  hengerűrtartalmú kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot nem haladja meg   
                                  (Yamaha 125,  SUZUKI GN 125)

12.  A hiányzás pótlásának módja:

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  Elméleti hiányzás pótlása  1.000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

13. Tandíj befizetésének módja:

 • az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében .készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor –
 • Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a tanulókat tájékoztatja.

14. „A1”- kategóriás képzésnél a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható.

 

15. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a képzési igazolás nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati  tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

16. Oktatási helyszínek:

 •  Elmélet: Gödöllő, Patak tér 1.;  Veresegyház, Művelődési Központ.
 •  Járműkezelési (rutin): Gödöllő, Méhész köz 5.
 •  Forgalmi oktatás: Gödöllő - Vác városok

       17.  Panaszkezelés: Panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat hétfőn, és csütörtökön 08.00 – 10.00 óráig

18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.

email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

 

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató és gépjármű. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja.
 •  Az oktatás és vizsga alatt kötelezően használatos védőfelszerelés: kesztyű, csizma, védőruha (protektorok) és bukósisak használata. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza.
 • Kérésével, esetleges panaszával forduljon az iskolavezetőhöz.

 

20.  A vizsgadíjak és  megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes)                                4 600,- Ft
 • forgalmi vizsga                                                          11 000,- Ft
 • A vizsgadíjakat a tanuló iskolánk házipénztárába befizeti, melyről igazolást kap, és egyben megbízza ügyintézőnket  a  vizsgára való jelentkezés megszervezésével és lebonyolításával.

 

21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Sikeres vizsgáit követően az Okmányirodában kezdeményezheti vezetői engedélye kiadására irányuló eljárást. A vezetői engedélyt, az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

        Gödöllő, 2020. július 01.

 

 

         Homoki László

           Iskolavezető                               

                                                                                                                                  …………………………………………...

                                                                                                                                     Képzésben résztvevő (tanuló) aláírása