Motorkerékpár tanfolyam (A1)

 

 

TÁJÉKOZTATÓ "A1" KATEGÓRIÁRA

1 számú melléklet

 

Felnőttképzési engedély szám: E-000539/2014                                                Képzési engedély szám: KF/778/1/2006

 

 1. Képző szerv neve:  HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMŰVEZETÖ-KÉPZŐ Kft.               

              Címe: 2100 Gödöllő, Patak tér 1.      Tel: 30/977-8800                            Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO):  108,50%                     

 1. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság,                                                  Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):   84 %                     
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-077051/97                                     Képzési Költség  (KK)            :  123 300.-Ft
 3. Iskolavezető: Homoki László (tulajdonos), info@homokikft.hu ,            Telefonszám: +36309778800                                                                                           
 4. Ügyfélszolgálat címe:                                                 Gödöllő, Patak tér 1           Tel.  28/413-866            
 5. Ügyfélfogadás időpontja:                                           Hétfőtől – szerda:              08: 00 – 17: 00-ig

                                                                                     Kedd - csütörtök:               08: 00 – 16: 00-ig

                                                                                                  Pénteken                           08: 00 – 13: 00-ig

 1. Fióktelephelyek címe: Veresegyház, Művelődési Ház;  Tel: 30/688-3828
 2. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  • az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben,
 • beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport), melyet a házi orvos állít ki, ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.
 2. Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • legalább 15 és ½ életév betöltése,
  • alapfokú iskolai végzettség
  • kitöltött, a képzőszerv által rendszeresített jelentkezési lap,
  • érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedélyről irodánkban fénymásolat készül.
  • egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki.
  • E-learning is elvégezheti a tanfolyam elméleti részét, beiratkozáshoz személyi és lakcímkártya szükséges.
  • külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltételét
   a  35/2000. (XI.30.) BM rendelet szabályozza .

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • E-learning- elvégzéséről szóló igazolás bemutatásával jelentkezhet vizsgára.

                Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a 15 és ¾ életévet betöltötte és
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 • Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az a külföldi állampolgár, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott.

                Mentesség az elméleti tanfolyam alól:

 • A tanfolyam elméleti  tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak)

               A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását.

               Felmentések: - felmentéseket a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet 2 sz. melléklet tartalmazza.

 1. Tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tanórák:                                                                      Gyakorlati tanórák:

 

Közlekedési ismeretek

16 óra

Járműkezelés (rutin)

  6 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Járműkezelési vizsga

20 perc

Szerkezeti és üzemeletetési ismeretek

2 óra

Városi vezetés

  8 óra

 

 

Országúti vezetés

  2 óra (60 km)

e-learning (60 óra)

35 000.-

Forgalmi vizsga

60 perc

összesen:

26 óra

összesen:

17 óra

Elméleti tandíj:

35 000.-Ft

Gyakorlati díj:

Rutin:

Forgalom:

 

9 000-Ft/óra

7 000-Ft/óra

 

 

A fenti táblázat az előírt minimális óraszámokat tartalmazza. Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgákat a    sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A  közlekedési alapismeretek vizsgát a tanfolyam megkezdésétől számított 9. hónapon belül meg kell megkezdeni és sikeres vizsgát 1 éven belül kell tenni. Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelés (rutin) vizsga után kerülhet sor.

 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon, ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.) Járműkezelési vizsga csak a 16. életév betöltése napján, vagy utána tehető. 

        11.  A HOMOKI ÉS TÁRSA JÁRMÜVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. által biztosított járművek: 125 cm3 meg nem haladó
                                   hengerűrtartalmú kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot nem haladja meg
                                   (Yamaha 125,  SUZUKI GN 125)

12.  A hiányzás pótlásának módja:

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  Elméleti hiányzás pótlása 1.000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

13. Tandíj befizetésének módja:

 • az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében .készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - harmadik részlet a járműkezelési (rutin) vizsga után - negyedik részlet a forgalmi vizsga előtt, Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a tanulókat tájékoztatja.

14. „A1”- kategóriás képzésnél a tantárgyak hallgatása (kivéve: e-learning) alól felmentés nem adható.

15. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a „képzési igazolás” nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja 2 példányban, (ezért díjat nem számítunk fel), amennyiben nincs díjfizetési hátraléka. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

16. Oktatási helyszínek:

 •  Elmélet: Gödöllő, Patak tér 1. Gödöllő, Méhész köz 5, Veresegyház, Művelődési Ház,
 • Járműkezelési (rutin): Gödöllő, Méhész köz 5.,  Vác, Deákvári fasor 2.
 •  Forgalmi oktatás: Gödöllő város

17. Panaszkezelés: Panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat hétfőn, és csütörtökön 08.00 – 10.00 óráig     

18.  Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.

email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató és gépjármű. A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Az oktatás és vizsga alatt kötelezően használatos védőfelszerelés: protektoros kesztyű, protektoros csizma, protektoros védőruha és bukósisak használata. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével, esetleges panaszával forduljon az iskolavezetőhöz.

20.  A vizsgadíjak és  megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes)                                  4 600,- Ft
 • járműkezelési (rutin)                                                    4 700,- Ft
 • forgalmi vizsga                                                            11 000,- Ft
 • A vizsgadíjakat a tanuló iskolánk házipénztárába befizeti, melyről igazolást kap, és egyben megbízza ügyintézőnket  a  vizsgára való jelentkezés megszervezésével és lebonyolításával.

21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • A sikeres forgalmi vizsga után, három munkanap elteltével a levizsgázott személy, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap és orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával az Okmányirodáknál vagy a kormányablaknál kezdeményezheti vezetői engedélyének kiadását és postán megkapja vezetői engedélyét.  A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

        Gödöllő, 2020. június 01.

 

         Homoki László

           Iskolavezető